logo
सामाजिक न्याय &
व विशेष सहाय्य विभाग
महाराष्ट्र शासन
maha sharad
पोर्टल बद्दल

सदर पोर्टलरुपी अभियान म्हणजे राज्यातील दिव्यांगांसाठी सहाय्य उपलब्ध होण्याची नामी संधी असनू ज्यामध्ये ते थेट शासनाच्या मंचाद्वारे मागणी करु शकतात. दिव्यांगं व्यक्ती हक्क अधिनियमातील विशेषत्वाने नमदू केलेल्या दिव्यांग व्यक्ती शासनाच्या मंचावर विस्तृतपणे नोंदणी करुन त्यांना आवश्यक ती मदत तथा सहकार्य मिळवू शकतात. सदर पोर्टल दिव्यांग व्यक्ती व समाजातील दानशरू व्यक्ती, सामाजिक संस्था, कंपन्या यांना विनामूल्य जोडणारा दुवा म्हणजे हे शरद पोर्टल अभियान आहे.

विभाग बद्दल

महाराष्ट्र शासनाचे महाशरद हे पोर्टल असे अभियान आहे की, समाजातील दानशरू व्यक्ती, सामाजिक संस्था, कंपन्या यांच्याकडून गरजू व होतकरु दिव्यांगांना सर्वतोपरी मदत व सहकार्य होण्याच्या दृष्टीने या सर्व घटकांना एकाच मंचावर विनामूल्य आणण्यात येणार आहे. सदरचे अभियान टप्याटप्याने राबवण्यात येणार असल्याने यामध्ये पूर्णतः पारदर्शकता ठेवण्यात येणार आहे. हे अभियान योग्य नोंदणीसह राज्यातील दिव्यांगं व्यक्तींना आवश्यक असणारी मदत मिळवून देण्याचा विनामूल्य मंच आहे. विविध प्रसिद्धी माध्यमातनू या पोर्टलचा योग्य प्रचार व प्रसार होणार असल्याने त्या माध्यमातनू राज्यातील अनेक घटक एकत्र येवून दिव्यांगांना मदत तथा सहकार्य करु शकतील.

सदर पोर्टलरुपी अभियान म्हणजे राज्यातील दिव्यांगांसाठी सहाय्य उपलब्ध होण्याची नामी संधी असनू ज्यामध्ये ते थेट शासनाच्या मंचाद्वारे मागणी करु शकतात. दिव्यांगं व्यक्ती हक्क अधिनियमातील विशेषत्वाने नमदू केलेल्या दिव्यांग व्यक्ती शासनाच्या मंचावर विस्तृतपणे नोंदणी करुन त्यांना आवश्यक ती मदत तथा सहकार्य मिळवू शकतात. सदर पोर्टल दिव्यांग व्यक्ती व समाजातील दानशरू व्यक्ती, सामाजिक संस्था, कंपन्या यांना विनामूल्य जोडणारा दुवा म्हणजे हे शरद पोर्टल अभियान आहे.

छायाचित्रं

gallery
gallery
gallery
gallery

विभाग दुवे

outh

माहिती केंद्र

पोर्टलबद्दल माहिती साठी आणि मदतीसाठी माहिती केंद्र उपलब्ध आहे. संपूर्ण प्रक्रीयेमध्ये अडचण आल्यास माहिती केंद्रातनू मिळेल.

दिव्यांग नोंदणी

दिव्यांगांना सहाय्य करा

;